Polityka prywatności

Ochrona danych – przegląd

W związku z obowiązkiem informacyjnym określonym artykule 13 rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych chcemy przejrzyście poinformować naszych klientów o sposobie przetwarzania ich danych. Poniżej krótko informujemy, jakie dane gromadzimy i w jakich celach je przetwarzamy.

Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację osoby użytkownika.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych są podane w naszej znajdującej się pod tym tekstem deklaracji w sprawie ochrony danych osobowych. Informujemy o sposobie przetwarzania danych praktycznie wszystkich grup osób, takich jak np. klienci, osoby składające aplikacje o pracę, partnerzy biznesowi i osoby odwiedzające naszą stronę internetową. W celu zwiększenia przejrzystości dzielimy niniejszą szczegółową deklarację w sprawie ochrony danych osobowych na następujące rozdziały:

 1. Informacje ogólne i obowiązkowe
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na tej stronie internetowej
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych do celów własnej działalności gospodarczej

Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych na tej stronie internetowej

Operatorzy tych stron traktują ochronę danych osobowych klientów bardzo poważnie. Dane osobowe naszych klientów traktujemy poufnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszej deklaracji. Przy korzystaniu z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe użytkowników. Niniejsza deklaracja w sprawie ochrony danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona również, w jakim celu ma to miejsce. Informujemy, że w trakcie transferu danych w Internecie (np. w ramach komunikacji mailowej) mogą występować zagrożenia dla bezpieczeństwa danych. Nie jest w związku z tym możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Jak gromadzimy dane na tej stronie internetowej?

Z jednej strony gromadzone są dane podawane przez użytkowników strony. Mogą to być np. dane wprowadzane w formularzach kontaktowych. Wszystkie dane są automatycznie rejestrowane podczas korzystania ze strony przez nasze systemy informatyczne. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. dane przeglądarki, systemu operacyjnego czy godzina wyświetlenia strony). Dane te są rejestrowane automatycznie po wejściu na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy dane klientów?

Część gromadzonych danych potrzebna jest do bezbłędnego korzystania ze strony internetowej. Inne dane mogą służyć do analizy zachowań użytkownika.

Szyfrowanie SSL wzgl. TLS

Ta strona używa systemu szyfrowania SSL wzgl. TLS w celu zapewnienia bezpieczeństwa transferu poufnych treści, takich jak np. zamówienia czy zapytania wysyłane do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że w wierszu adresowym przeglądarki zamiast “http://” pojawia się “https://” i widać w nim symbol kłódki.
Gdy jest aktywny system szyfrowania SSL wzgl. TLS, przekazywane nam dane nie są czytelne dla osób trzecich.

Narzędzia analityczne i narzędzia podmiotów trzecich

Sposoby korzystania z naszych stron internetowych i zachowania użytkowników mogą być poddawane analizie statystycznej. Służą do tego celu przede wszystkim pliki cookie i tak zwane programy analityczne. Analiza sposobu korzystania ze strony odbywa się z reguły anonimowo; sposobu korzystania ze strony nie można powiązać z indywidualnym użytkownikiem. Użytkownik może odmówić zgody na tę analizę lub zapobiec jej przez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat są podane w zamieszczonej niżej deklaracji w sprawie ochrony danych osobowych.

Użytkownik może odmówić zgody na tę analizę. O możliwościach odmowy zgody informujemy w niniejszej deklaracji.

 

Szczegółowa deklaracja w sprawie ochrony danych osobowych

1. Informacje ogólne i obowiązkowe

Administrator danych

Ogólnym administratorem danych i administratorem danych na tej stronie internetowej jest:

GRASOVKA importowo-eksportowa GmbH
Hubert-Underberg-Allee 1
47495 Rheinberg
tel.: +49 2843 / 920 – 0
e-mail: info@grasovka.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub we współpracy z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów mailowych itp.).

Ustawowy inspektor ochrony danych

W naszym przedsiębiorstwie powołaliśmy inspektora ochrony danych. Możesz się z nim skontaktować pod adresem:

GRASOVKA importowo-eksportowa GmbH
Hubert-Underberg-Allee 1
47495 Rheinberg
tel.: +49 2843 / 920 – 0
e-mail: datenschutz@grasovka.com

Jakie prawa mają użytkownicy w zakresie przetwarzania ich danych?

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Przetwarzanie wielu danych jest możliwe tylko za jednoznaczną zgodą użytkownika. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy nam w tym celu wysłać mailem nieformalne oświadczenie. Odwołanie nie ma wpływu na dane, które zostały przetworzone przed momentem odwołania zgody.

Informacja o zgromadzonych danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o swoich przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz żądania kopii tych danych. Częściami takiej informacji są: cele przetwarzania danych, kategorie danych, ich odbiorcy i kategorie odbiorców oraz, o ile jest to możliwe, planowany okres przechowywania danych lub kryteria określania tego okresu.

Uprawnienia, usuwanie, ograniczenia

Użytkownik ma ponadto prawo żądać korekty niepoprawnych danych lub usunięcia danych zgromadzonych w sposób nieuprawniony. Jeżeli usunięcie danych nie jest – z różnych przyczyn – możliwe, użytkownik ma prawo żądać ograniczenia zakresu przetwarzania wzgl. zastrzeżenia swoich danych.

Prawo sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie danych ma miejsce zgodnie z art. 6 ustęp 1 f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią), użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania tych danych. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania takich danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie wykazać nasz prawnie uzasadniony interes przeważający prawnie uzasadniony interes użytkownika, albo jeżeli przetwarzanie tych danych jest konieczne w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do przekazania danych

Użytkownik ma prawo żądać przekazania danych przetwarzanych przez nas automatycznie na podstawie udzielonej przez niego zgody lub na podstawie innej umowy sobie lub osobie trzeciej w standardowym, czytelnym maszynowo formacie. Żądanie bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej będzie spełniane tylko pod warunkiem wykonalności technicznej.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń przepisów dotyczących ochrony danych osoba poszkodowana może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Właściwym w tym zakresie organem nadzorczym jest w Republice Federalnej Niemiec inspektor ochrony danych kraju związkowego (Landesdatenschutzbeauftragter), w którym ma siedzibę nasze przedsiębiorstwo. Listę inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć na następującej stronie: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

W celu skorzystania ze swoich uprawnień proszę się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem datenschutz@grasovka.com.

 

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na tej stronie internetowej

1. Sprzeciw wobec reklam mailowych

Niniejszym wyraża się sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w stopce redakcyjnej do rozsyłania niezamówionych jednoznacznie reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy tych stron zastrzegają sobie jednoznacznie prawo do podejmowania działań prawnych w przypadku otrzymania niezamówionych informacji reklamowych, takich jak na przykład spam.

2. Odbiorca

Dostęp do danych osobowych użytkowników mają wyłącznie nasi pracownicy odpowiedzialni za administrację techniczną, serwisowanie i ulepszanie strony internetowej.

W razie nawiązania z nami kontaktu przez użytkownika dostęp do jego danych osobowych uzyskują też pracownicy odpowiedzialni za opracowania zapytania.

W ramach serwisowania naszych systemów informatycznych korzystamy ponadto z usług zewnętrznych firm serwisowych, które mogą uzyskiwać w ramach wykonywanych czynności dostęp do danych osobowych użytkowników. To samo dotyczy operatora usług hostingowych.

3. Przekazywanie danych

Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane do żadnych krajów trzecich leżących poza obszarem UE. W innych przypadkach przekazywanie danych ma miejsce tylko, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub przez właściwe władze, albo jeżeli przekazywanie danych jest konieczne w ramach korzystania przez użytkownika ze strony internetowej.

4. Jak długo są przechowywane dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe użytkownika są usuwane, jeżeli wycofał on zgodę na ich przetwarzanie albo jeżeli ich przechowywanie nie jest już konieczne w ramach pierwotnego celu ich zapisania. Pliki cookie są usuwane po 12 miesiącach.

Dane zapisane w związku z nawiązaniem z nami kontaktu są usuwane po 12 miesiącach.

5. Zautomatyzowany proces decyzyjny i tworzenie profili

Dane osobowe użytkowników nie są przez nas wykorzystywane w ramach zautomatyzowanych procesów decyzyjnych. Nie tworzymy też na podstawie danych osobowych użytkowników żadnego rodzaju profili. Informujemy, że nie używamy żadnego rodzaju oprogramowania identyfikacyjnego i nie analizujemy danych biometrycznych. Chcemy jednak poinformować, że stosowanie tego rodzaju oprogramowania jest możliwe ze strony niektórych sieci społecznościowych.

6. Dlaczego zapisujemy dane osobowe

Dane osobowe użytkowników są nam potrzebne, aby umożliwić im korzystanie z naszej strony internetowej. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z podania nam swoich danych osobowych lub podania nam informacji niepełnych. W takiej sytuacji korzystanie ze strony internetowej może być jednak całkowicie lub częściowo niemożliwe; użytkownik może również stracić możliwość udziału w quizach i konkursach.

7. Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie
Strony internetowe korzystają po części z tzw. plików cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Zadaniem plików cookie jest zwiększenie dostępności, skuteczności i bezpieczeństwa naszej oferty. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane “session cookies”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony. Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez użytkownika (tzw. stałe pliki cookie). Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnych odwiedzinach naszej strony.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, że będzie go ona informować o żądaniu zapisania plików cookie i umożliwiać zapisywanie tych plików tylko w indywidualnych sytuacjach; może też uniemożliwiać zapisywanie tych plików generalnie bądź w określonych sytuacjach oraz usuwać te pliki przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć zakres funkcji tej strony internetowej.

Pliki cookie, które są konieczne w ramach komunikacji elektronicznej z użytkownikiem lub realizacji określonych używanych przez użytkownika funkcji (np. funkcji koszyka), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej posiada uzasadniony interes prawny w zapisywaniu plików cookie w celu poprawnego technicznie i optymalnego udostępniania swoich usług. Inne zapisywane ewentualnie pliki cookie (np. pliki cookie mające na celu analizę sposobu korzystania ze strony przez użytkownika) są omówione w innym punkcie tej deklaracji.

Dzienniki serwera i dane protokołów
Operator stron gromadzi i automatycznie zapisuje informacje w tzw. plikach dzienników serwera, które są nam automatycznie przekazywane przez przeglądarkę użytkownika. Są to następujące informacje:

 • typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • adres URL, z którego nastąpiło przejście na stronę
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp do strony
 • godzina otrzymania zapytania przez serwer
 • adres IP

Nie dokonujemy powiązań tych danych z danymi pochodzącymi z jakichkolwiek innych źródeł.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Bez dodatkowych informacji, na przykład informacji operatora internetowego o abonencie, których z reguły nie otrzymujemy bez konkretnego powodu, jakim może być np. podejrzenia o naruszenie prawa, nie jesteśmy w stanie przyporządkować tych danych do żadnej konkretnej, identyfikowalnej osoby.

Przetwarzanie danych (danych klientów i umów)

Dane osobowe zapisujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w zakresie koniecznym do ustanawiania, definiowania lub modyfikacji stosunków prawnych (dane podstawowe). Ma to miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane osobowe dotyczące sposobu korzystania z naszych stron internetowych (użytkowania usług) przetwarzamy i wykorzystujemy tylko w zakresie koniecznym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z oferty lub fakturowania świadczeń.

Gromadzone dane klientów są usuwane po wykonaniu zamówienia lub zakończeniu stosunku biznesowego. Nie dotyczy to ustawowych okresów przechowywania niektórych danych.

Formularz kontaktowy

W przypadku przekazania nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego zapisujemy w celu opracowania zapytania i na potrzeby ewentualnych pytań z naszej strony dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu (informacja dobrowolna), treść zapytania) włącznie z podanymi przez niego danymi kontaktowymi. Tych danych nie przekazujemy innym podmiotom bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego ma miejsce wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę użytkownik może w każdej chwili odwołać. Wystarczy nam w tym celu wysłać nieformalne oświadczenie na adres mailowy info@grasovka.com. Odwołanie nie ma wpływu na dane przetworzone przed momentem odwołania zgody. Dane wprowadzone przez użytkownika do formularza kontaktowego przechowujemy do momentu otrzymania od użytkownika żądania ich usunięcia, odwołania przez użytkownika zgody na ich zapisanie lub ustanie celu ich zapisania (np. zakończenia opracowywania zapytania użytkownika). Nie dotyczy to sytuacji określonych przepisami prawa – a szczególnie ustawowych okresów przechowywania określonych danych.

Pełnoletniość

Dokonujemy pełnoletności użytkowników odwiedzających naszą stroną internetową.

8. Narzędzia analityczne i reklama

Matomo (wcześniej Piwik)

Na tej stronie internetowej ma miejsce gromadzenie i zapisywanie danych z użyciem internetowego oprogramowania analitycznego Matomo (www.matomo.org), usługi oferowanej przez firmę InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia, („Matomo“), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o uzasadniony interes prawny operatora w zakresie statystycznej analizy sposobów korzystania ze strony przez jej użytkowników w celach optymalizacyjnych i marketingowych. Na podstawie tych danych mogą być w tym samym celu tworzone i analizowane pseudonimizowane profile użytkowników. Mogą być w tym zakresie wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w schowku przeglądarki użytkownika strony. Pliki cookie umożliwiają między innymi ponowne rozpoznawanie przeglądarki. Dane gromadzone z użyciem technologii Matomo (włącznie z pseudonimizowanym adresem IP użytkownika) są przetwarzane na naszych serwerach.

Zgromadzone przez plik cookie informacje zawarte w pseudonimizowanym profilu użytkownika nie są używane do identyfikacji osoby użytkownika tej strony internetowej ani łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimizowanego profilu.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie i analizę danych gromadzonych podczas korzystania przez niego ze strony internetowej, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec dalszego zapisywania i wykorzystywania tych danych przez kliknięcie odpowiedniej opcji. W tej sytuacji w przeglądarce użytkownika zapisywany jest tzw. opt-out-cookie, czego skutkiem jest zaprzestanie gromadzenia danych sesji internetowej przez oprogramowanie Matomo. Proszę pamiętać, że usunięcie wszystkich plików cookie skutkuje również usunięciem pliku opt-out-cookie, w związku z czym może być konieczna ponowna aktywacja jego funkcji.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von stats.diversa-spez.de zu laden.

Inhalt laden

9. Social media

Informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z obecnością w mediach społecznościowych

Jesteśmy obecni w sieciach i na platformach społecznościowych, aby zapewnić sobie możliwość komunikacji z aktywnymi tam klientami, interesantami i użytkownikami oraz przekazywania informacji o naszych produktach i usługach. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego w zakresie efektywnego przekazywania informacji użytkownikom i efektywnej komunikacji z użytkownikami zg. z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Jeżeli użytkownik jest proszony przez oferenta platformy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (tzn. o wyrażenie zgody np. przez zaznaczenie pola opcji lub kliknięcie przycisku), to podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO.
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Europejskiego z dnia 05.06.2018 r. mamy obowiązek wyczerpującego informowania o fakcie i sposobie przetwarzania danych, które ma miejsce za pośrednictwem i przez stronę internetową Facebook (i ew. inne media społecznościowe). Ze względu na to, że nie posiadamy obecnie wystarczających informacji na ten temat, odsyłamy w tym miejscu użytkownika do obowiązującej dyrektywy w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz wskazujemy na możliwości odmowy wyrażenia zgody na przetwarzania danych (opt-out) indywidualnych sieci społecznościowych. Zapytania o informacje oraz wykonywanie uprawnień użytkowników są możliwe tylko wobec indywidualnych oferentów, jako że tylko te podmioty mają dostęp do danych swoich użytkowników.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads i http://www.youronlinechoices.com
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

 

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych do celów własnej działalności gospodarczej

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe użytkowników zapisujemy i przetwarzamy do następujących celach:

Dane kandydatów
Zapisujemy i przetwarzamy dane kandydatów kierujących do nas aplikacje (są to standardowo adres, dane kontaktowe, kwalifikacje, życiorys, świadectwa itd.) w celach realizacji procedury selekcyjnej, o ile jest to konieczne w ramach podejmowania decyzji o ustanowieniu stosunku zatrudnienia z naszą firmą. Podstawę prawną stanowi w tym, zakresie art. 88 RODO w zw. z § 26 ust. 1 w zw. z ust. 8 zd. 2 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku zatrudnienia kandydata możemy zgodnie z § 26 ust. 1 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzać uzyskane już dane osobowe, jeżeli jest to konieczne w celach realizacji stosunku pracy.

Dane odrzuconych kandydatów zapisujemy w celu ew. obrony przed dochodzeniem roszczeń prawnych związanych z procedurą selekcyjną przez okres 6 miesięcy od dnia doręczenia kandydatowi decyzji odmownej w formie tekstowej na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO. Nasz interes prawny uzasadnia w tym wypadku ewentualna konieczność uzasadnienia odmowy w związku z przepisami obowiązującej w Republice Federalnej Niemiec ogólnej ustawy antydyskryminacyjnej. Zapisywanie danych w zakresie wykraczającym poza zakres określony powyżej ma miejsce tylko za jednoznaczną zgodą kandydata. Nie narusza to prawa kandydata do korzystania z uprawnień określonych w punkcie 1.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub do nawiązania współpracy gospodarczej. Podstawą tego rodzaju przetwarzania danych jest artykuł 6 ust. 1 b) RODO. Klient może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec zapisywania jego danych, w takiej sytuacji usuniemy jego dane, o ile nie obowiązują nas ustawowe okresy ich przechowywania.
 2. Przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą tego rodzaju przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane są usuwane pod zakończeniu stosunku współpracy, o ile nie obowiązują nas ustawowe okresy ich przechowywania. Wynikają one między innymi z przepisów skarbowych i mogą wynosić do dziesięciu lat
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzamy również w celu realizacji promocji i konkursów. Podstawą tego rodzaju przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wydana zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO. Po zakończeniu konkursu usuwamy wszystkie dane przekazane nam w związku z udziałem użytkownika w tym konkursie, o ile nie obowiązują nas ustawowe lub umowne okresy ich przechowywania.
 4. Adresy naszych istniejących klientów możemy też wykorzystywać do celów reklamy pocztowej, podstawą jest w tym przypadku artykuł 6 ust. 1 f) RODO. Nasz interes prawny uzasadnia w tym przypadku prawo do prowadzenia osobistej reklamy bezpośredniej. Klient ma w każdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych do celów reklamy bezpośredniej.
 5. W ramach akcji reklamowych prowadzonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystujemy tylko dane naszych istniejących klientów, czyli osób, które weszły już z nami w stosunek umowny. Podstawą tego rodzaju przetwarzania danych jest artykuł 6 ust. 1 f) RODO w związku z § 7 ust. 3 obowiązującej w Republice Federalnej Niemiec ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji. Nasz interes prawny uzasadniają w tym wypadku łatwość komunikacji oraz niskie koszty reklamy kierowanej do istniejących klientów. Ma to oczywiście miejsce z uwzględnieniem ścisłych wymogów zdefiniowanych w § 7 ust. 3 obowiązującej w Republice Federalnej Niemiec ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji, który określa szczególne zakazy wykorzystywania adresów mailowych istniejących klientów. Klient ma w każdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania jego adresu mailowego do celów reklamy bezpośredniej.
 6. W celu skorzystania ze swoich uprawnień proszę się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem datenschutz@grasovka.com.

2. Przekazywanie danych

Dane osobowe użytkowników możemy przekazywać innym przedsiębiorstwom, o ile jest do dopuszczalne i konieczne w ramach realizacji przedstawionych celów i obowiązujących podstaw prawnych. Ponadto dane osobowe użytkowników są przetwarzane na nasze zlecenie na podstawie umów szczególnych zgodnie z art. 28 RODO przez usługodawców zewnętrznych, szczególnie w zakresie informatyki i przetwarzania danych. Dane użytkowników nie są przy tym w żadnym przypadku przekazywane do krajów leżących poza obszarem UE.

3. Zapisywanie danych

Dane użytkowników są przechowywane wyłącznie przez okres, przez który ich znajomość jest konieczna do realizacji stosunku umownego albo w celach, dla których zostały zapisane, bądź też przez określony ustawowo lub umownie okres przechowywania danych. Ustawowe okresy przechowywania danych określają między innymi przepisy prawa socjalnego i skarbowego, w przypadku danych i dokumentów istotnych ze względów podatkowych wynoszą one do dziesięciu lat.